Политика за поверителност

     Поверителността и сигурността на личните данни на Kлиентитe е от първостепенно значение за EcoCode.bg. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на сайта, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели и клиенти на www.ecocode.bg

 

    Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в база данни на     EcoCode.bg („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие  предоставените в акаунта Ви данни да бъдат обработвани от ЕcoCode.bg.

 

      Събиране и използване на лични данни

 

    EcoCode.bg e „ЕкоКод“ ООД, ЕИК 205891268, със седалище и адрес на управление: България, обл. София (столица), Община Столична, гр. София 1309, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ 75, ап. 14 и идентификационен номер по ЗДДС: BG205891268.

 

      EcoCode.bg е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД).

 

      Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.


      Лични данни, които събираме

    a) когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само собствено, бащино и фамилно име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова сметка или карта или др;

   б) в случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба (напр. единния граждански номер);

    в) съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт/ профил;

    г) освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия сайт, за да персонализираме Вашите предпочитания и да изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил.

 

      1. Цели на обработване на личните данни

     Вашите лични данни се използват за следните цели:

 

     1.1. Предоставяне на услуги от  ecocode.bg във Ваша полза

     Тази цел може да включва:

 • създаване и управление на профил в ecocode.bg;
 • приемане, обработване и изпълнение на направени от Вас поръчки;
 • разрешаване на проблеми с поръчки и закупените стоки;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките bg.

 

     1.2. Подобряване на предлаганите от ecocode.bg услуги

     EcoCode.bg се стреми да предложи най-високото качество на услуги при пазаруване онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач и да отправим молба да споделите Вашите впечатления и/или да попълнете анкетна форма за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, и/ или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

     Тези дейности винаги ще бъдат извършвани по начин да не засегнат Вашите права.

 

     1.3. Маркетингови цели

     Ние се стремим Ползвателите на EcoCode.bg да бъдат винаги информирани за най-добрите предложения за продуктите, към които имат интерес. В тази връзка, можем да Ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / и други.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупени или разгледани от Вас продукти. За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани и/или закупени продукти) с оглед създаване на Ваш потребителски профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права .

     Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като се свържете с нас по телефона или посредством имейл и/ или друг подходящ начин и изрично заявите, че оттегляте своето съгласие за тези цели. В определени случаи може да поискаме попълването на определен формуляр, за да бъде документирано Вашето желание за оттегляне на съгласието за използване на Вашите данни за рекламни цели.

 

     2. Срокове на съхраняване на Вашите данни.

    Сроковете на съхраняване на Вашите данни се определят както следва:

 • за целите на регистрирани онлайн поръчки и акаунти- по правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в ecocodebg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще изпълним това Ваше искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, но само когато законодателство на Република България или законните интереси го налагат;
 • за целите на маркетинга, както и при участие в игри и томболи – до приключване на маркетинговата кампания;
 • за целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките (когато е приложимо) – съгласно законодателството на Република България;
 • за счетоводни и данъчни цели – съгласно сроковете определени в чл. 12 от Закона за Счетоводството и чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 1. На кого изпращаме Вашите лични данни?

    В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • доставчици на ИТ услуги;

 

    В случаите, в които EcoCode.bg има задължение да разкрие лични данни по силата на закона, или ако това е необходимо за защита на негови законни интереси, можем да разкриваме определени лични данни на държавни или общински органи.

    Достъпът до Вашите лични  данни от частноправни субекти - трети страни се осъществява само и при стриктно спазване на законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, както и въз основа на договори, сключени с тях.

 

    4. Държава, в която се обработват Вашите лични данни

    Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България.


    5. Защита на Вашите лични данни

 EcoCode.bg, в качеството си на администратор на лични данни, взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

   Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

 

    6. Какви са Вашите права като субекти на лични данни

    Като клиенти и ползватели на EcoCode.bg и в качеството си на субекти на данни, Вие имате право и можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

    Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити, следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до office@ecocode.bg

    С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

 

    На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

    EcoCode.bg не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение личните данни на Клиентите.

 

    Във всички случаи като субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:

    Комисия за защита на личните данни

    София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  

    Електронна поща: kzld@cpdp.bg

    Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

); } catch(err){ } }; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dg_scr, s); })();